Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Skierniewicach

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 608054
  • Do końca roku: 345 dni
  • Do wakacji: 152 dni

Strefa video

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. TERAPIE
  3. PSYCHOLOG

PSYCHOLOG

Beata Strzechmińska.

Pracę na stanowisku psychologa szkolnego rozpoczęłam w Specjalnym Ośrodku  Szkolno –Wychowawczym w Skierniewicach 1.09.1997. Posiadam wykształcenie wyższe psychologiczne  z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyłam Studium Podyplomowe dla Biegłych Sądowych Psychologów, kurs kwalifikacyjny – teoria i praktyka EEEBiofeedback w neuropsychiatrii (I i II stopień), szkolenie certyfikacyjne  metodą Tomatisa uzyskując tytuł praktyka Tomatisa I stopnia. Czteroletnie Studium Psychoterapii.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą terapii NEST i  psychoterapeutą terapii integratywnej spch nr 47. Stale superwizuję swoją pracę, zgodnie ze standardami psychoterapii.

Kiedy warto się zgłosić do psychologa szkolnego?

  • Jeśli pojawiają się  u Twojego dziecka szeroko rozumiane problemy szkolne: kłopoty w nauce, trudności związane z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, relacjami z kolegami czy nauczycielami.
  • Jeśli obserwujesz  u Twojego dziecka kłopoty wychowawcze pojawiające się w domu lub zgłaszane przez nauczycieli.
  • Jeśli pojawiają się  u Twojego dziecka trudności związane z sytuacją rodzinną, dla dziecka czasami traumatyczną, taką jak np.: rozwód, dłuższy wyjazd jednego z rodziców za granicę, choroba, śmierć bliskiej osoby, przemoc w rodzinie, uzależnienia

Na czym polega praca psychologa w szkole ?

Głównym adresatem wszelkich moich działań w szkole jest uczeń. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa. Praca z psychologiem jest dobrowolna.

Najważniejszym zadaniem zaś jest rozpoznanie potencjalnych możliwości uczniów ( ich słabych i mocnych stron), sytuacji wychowawczej oraz wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne czy interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli. Odbywa się to podczas badań psychologicznych, które przyjmują formę: ankiety, rozmowy, obserwacji, testu, kwestionariusza, rysunku itp. Mają one charakter spotkań indywidualnych i grupowych.

 

Metody pracy psychologa szkolnego?

W  pracy z grupą, przybierają ona charakter zajęć psychoedukacyjnych, polegających na  rozwiązaniu konkretnego problemu, konfliktu a nawet mediacji pomiędzy uczestnikami sporu. W takim przypadku spotkania mają charakter cykliczny, bowiem celem jest  nie tylko  jednorazowe rozwiązanie problemu, ale przede wszystkim otwarcie komunikacji, wyposażenie uczestników w umiejętność rozwiązywania konfliktów i  uwolnienie od negatywnych emocji. Jest to też sposób integrowania grupy, która zaczyna darzyć siebie większym zaufaniem, zna swoje możliwości i ograniczenia.

 

Rozmowa psychologiczna jest jedną z metod pracy psychologa i jest podstawowym narzędziem pozwalającym zebrać tzw. wywiad, ale także utrzymać relacje w dalszej pracy z uczniem, bez oceniania go z pełną  akceptacją i rozumieniem jego spraw.

Inną metodą jest obserwacja ucznia w różnych okolicznościach życia szkolnego. Obserwacja dziecka to najlepszy sposób, by w porę zauważyć pojawiające się w trakcie jego rozwoju problemy natury psychologicznej. Jest to jednocześnie najprostszy sposób uważnego przyglądania się dziecku, po to aby poczuło się ważne i potrzebne.

Mając na uwadze dobro dziecka zarówno rodzice, jak i nauczyciele mogą zgłosić się do mnie po pomoc, której głównym celem jest  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

Pragnę zaznaczyć, iż wzorem lat ubiegłych prowadzę systematyczną obserwację uczniów, przy pomocy arkusza obserwacji psychologicznej. Zapraszam zatem zarówno rodziców i nauczycieli do współpracy w tym zakresie.

I Międzynarodowai Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Wielowymiarowość Kształcenia Ustawicznego

W dniu 08.12.2017 roku psycholog Beata Strzechmińska była prelegentem na I Międzynarodowej i Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Wielowymiarowość Kształcenia Ustawicznego na sesji panelowej "Kształcenie ustawiczne nauczycieli, a sukcesy i talenty dziecka", a Dariusz Zdrojewski...